Skip to content

Landings v2

Lucas García requested to merge feature/landings-v2 into main
  • Millora del reconeixement de mimetypes de les imàtges externes per poder treballar amb endpoints sense extensió d'arxiu
  • Us de la imàtge destacada per defecte com a thumbnail en cas que no vingui definida

Merge request reports