Skip to content

Contact literal

Lucas García requested to merge fix/contact-literal into main
  • Actualitzem el literal "Contacta" del footer de la landing per "Contacta-hi"

Merge request reports